Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đào, khoan
  đào một đường hầm xuyên qua núi
  chuột chũi đào hang dưới đất
  Danh từ
  (cách viết khác bore hole)
  lỗ dò (dầu hoả, nước)
  (trong từ ghép) nòng súng; cỡ nòng
  súng nòng nhỏ
  Động từ
  làm chán
  tôi đã nghe tất cả câu chuyện của anh ta trước đây rồi, anh ta làm tôi chán quá
  bore somebody to death (tears)
  làm chán chết đi được, làm phát ngấy
  Danh từ
  điều buồn chán; người vô duyên
  we're run out of petrolwhat a bore!
  hết ráo cả xăng rồi chán quá
  Danh từ
  sóng triều cửa sông.
  quá khứ của bear
  xem bear

  * Các từ tương tự:
  boreal, boreal pole, boreas, borecole, boredom, borehole, borer