Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thơ ca) thần gió bấc
    gió bấc