Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái đục máng (để đục lỗ tròn)
  Động từ
  (+ in)
  đục phá
  một người điên đã đục phá nhiều lỗ vào bức tranh vô giá đó
  gouge something out
  moi ra, móc ra
  gouge out a stone from a horseshoe
  moi một cục đá ra khỏi móng ngựa
  móc mắt ai ra

  * Các từ tương tự:
  gouger