Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tống tiền
  sự hăm dọa
  Động từ
  hăm dọa
  nó bị một nhân viên địch hăm dọa phải trao tài liệu bí mật quốc gia cho hắn

  * Các từ tương tự:
  blackmailer