Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blackmailer /'blækmeilə[r]/  

  • Danh từ
    người hăm dọa