Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thực vật, y học
  sự ghép
  (thực vật) cành ghép
  (y học) mảnh ghép
  sự hối lộ; tiền hối lộ
  (Anh) sự làm việc cật lực
  làm việc cật lực là cách duy nhất để thành công trong kinh doanh
  Động từ
  ghép
  ghép một giống táo lên một giống táo khác
  (nghĩa bóng) cố ghép (đưa) một số cải tiến mới vào một hệ thống lỗi thời
  (Mỹ) ăn hối lộ
  [+ away] làm việc cật lực
  làm việc cật lực cả ngày

  * Các từ tương tự:
  graftage, grafter, grafting