Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bribery /'braibəri/  

  • Danh từ
    sự hối lộ
    accuse somebody of bribery
    buột tội ai ăn hối lộ