Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transplant /træn'splɑ:nt/  /træn'splænt/

 • Động từ
  (nông nghiệp) ra ngôi, cấy
  (y học) ghép
  transplant a kidney from one twin to another
  ghép một quả thận từ đứa con sinh đôi này sang đứa kia
  đưa đi nơi khác, đổi chỗ ở
  ông ta không thích chuyển từ nông thôn lên ở tại thành thị với cuộc sống ồn ào náo nhiệt
  có khả năng ghép vào, có khả năng được nhập vào
  an old custom that does not transplant easily to the modern world
  một cổ tục không dễ gì mà nhập vào thế giới hiện đại được
  Danh từ
  (y học)
  sự ghép
  a heart transplant operation
  cuộc giải phẫu ghép tim

  * Các từ tương tự:
  transplantable, transplantation, transplanter