Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dời chỗ, chuyển chỗ (ai, cái gì)
  chiếm chỗ, lấn chiếm
  weeds tend to displace other plants
  cỏ dại có chiều hướng lần chiếm các loài cây khác

  * Các từ tương tự:
  displace person, displaceable, displaced person, displacement, Displacement effect