Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

displaced person /dipleistpɜ:sn/  

  • người tỵ nạn