Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-)
  đuổi, trục xuất
  hai tùy viên ở đại sứ quán đã bị trục xuất ra khỏi nước
  tống ra; xua đi
  expel smoke from the lungs
  tống khói ra khỏi phổi
  một cái quạt đặt trong bếp để tống mùi nấu nướng ra ngoài

  * Các từ tương tự:
  expellable, expellee, expellent, expeller