Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  đuổi ra (khỏi nhà, đất thuê của người khác)
  họ bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê

  * Các từ tương tự:
  evictee, eviction, evictor