Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    truất quyền sở hữu
    sau cách mạng họ bị truất quyền sở hữu tài sản

    * Các từ tương tự:
    dispossessed, dispossession, dispossessor