Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gạt, hất cẳng
  oust a rival from office
  gạt một đối thủ khỏi chức vị
  ông ta đã bị gạt khỏi cương vị chủ tịch

  * Các từ tương tự:
  ouster