Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expellent /iks'pelənt/  

  • Tính từ
    để tống ra, để bật ra