Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trục xuất, lưu đày
    anh ta bị kết tội buôn ma túy và bị trục xuất

    * Các từ tương tự:
    deportation, deportee, deportment