Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deportment /di'pɔ:tmənt/  

  • Danh từ
    (từ Anh) cách đi đứng, cách cư xử
    (từ Mỹ) cách cưu xử