Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có màu] đỏ nâu
  Danh từ
  màu đỏ nâu
  Động từ
  bỏ rơi (ai) ở nơi xa xôi hoang vắng
  thủy thủ bị bỏ rơi ngoài đảo xa
  (bóng) không có xe, chị ta bị giam chân ở nhà mấy ngày
  Danh từ
  pháo hiệu