Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật (thời trước)
  những lũ người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật sống tụ tập trong rừng
  Động từ
  đặt (ai) ra ngoài vòng pháp luật
  tuyên bố (cái gì) là bất hợp pháp