Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blackball /'blækbɔ:l/  

  • Động từ
    bỏ phiếu phủ quyết, không bầu cho
    blackball a candidate
    bỏ phiếu không bầu cho một ứng cử viên