Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đày, sự lưu đày
  be sent into exile
  bị lưu đày
  a place of exile
  chốn lưu đày
  cuộc sống tha hương, cảnh tha hương (sống xa quê hương)
  người sống lưu vong
  Động từ
  đày ải
  ông ta bị đày khỏi quê hương vì tham gia vào âm mưu chống lại chính phủ