Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho xa lánh
  chính sách của thủ tướng làm nhiều người vốn theo ông quay ra xa lánh ông
  (luật học)
  chuyển nhượng

  * Các từ tương tự:
  alienated