Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outcast /'aʊtkɑ:st/  

 • Tính từ
  bơ vơ; bị ruồng bỏ
  Danh từ
  người bơ vơ; người bị ruồng bỏ

  * Các từ tương tự:
  outcaste