Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untouchable /ʌn'tʌt∫əbl/  

  • Danh từ
    (sử học)
    tiện dân (Ấn Độ)
    Tính từ
    [thuộc] tiện dân (Ấn Độ), thấp hèn