Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bị xã hội ruồng bỏ
    (sử học) tiện dân (ở Ấn Độ)

    * Các từ tương tự:
    pariah-dog