Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pariah-dog /'pæriədɔg/  

  • Danh từ
    chó hoang