Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều personae) (tâm lý học)
    nhân bản

    * Các từ tương tự:
    persona grata, persona non grata, personable, personableness, personably, personae, personage, personal, personal assistant