Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personae /pə'səʊni/  

  • Danh từ
    số nhiềucủa personable