Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persona non grata /pə,səʊnə nən 'grɑtə/  

  • Danh từ
    (tiếng La tinh) (ngoại giao)
    người không được chấp nhận (làm nhân viên ngoại giao)