Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persona grata /pə,səʊnə 'grɑ:tə/  

  • Danh từ
    (tiếng La tinh) (ngoại giao)
    người được chấp thuận (làm nhân viên ngoại giao)