Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngoài
  paint the exterior walls of the house
  sơn tường ngoài của một ngôi nhà
  Danh từ
  bề ngoài, bên ngoài
  we're painting the exterior of the house
  chúng tôi đang sơn mặt ngoài của ngôi nhà
  cô ta giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, mặc dù thực ra cô ta rất giận dữ
  cảnh bên ngoài (của một bức tranh)

  * Các từ tương tự:
  exteriorise, exteriority, exteriorization, exteriorize, exteriorly