Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exteriorization /ekstiərai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự thể hiện ra ngoài; (triết học) sự ngoại hiện