Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to)
  tác động từ ngoài vào, ngoại lai
  extrinsic facts
  sự kiện ngoại lai

  * Các từ tương tự:
  extrinsic conduction, extrinsic photoeffect, extrinsic semiconductor, extrinsical, extrinsically