Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngoài, ở bên ngoài
  external world
  thế giới bên ngoài
  for external use only
  chỉ dùng bôi ngoài
  từ bên ngoài
  chương trình này chỉ bao gồm tin về các sự kiện nước ngoài
  Danh từ
  (khẩu ngữ)(như external examiner)
  giám khảo kỳ thi tự do
  externals
  (số nhiều)
  vẻ ngoài, bề ngoài
  đừng có chỉ trông bề ngoài mà đánh giá con người
  những nghi thức bên ngoài của tôn giáo

  * Các từ tương tự:
  external (device) address, External balace, External balance, external cavity klystron, external circuit, external command, external current, external database, external declaration