Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

external cavity klystron   

  • (Kỹ thuật) đèn tốc điều hốc ngoài