Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thấy được, có thể trong thấy được
  visible to the naked eye
  thấy được bằng mắt trần (không cần có kính hiển vi…)
  rõ ràng, rõ rệt
  without visible cause
  không có nguyên nhân rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  Visible balance, visibleness