Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visual /'viʒʊəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] thị giác; [thuộc sự] thấy
  a good visual memory
  trí nhớ thị giác tốt

  * Các từ tương tự:
  visual aid, visual display unit, visualisation, visualise, visuality, visualization, visualization, visualisation, visualize, visualize, visualise