Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visualize /'vizjuəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho mắt trông thấy được
    hình dung, mường tượng

    * Các từ tương tự:
    visualize, visualise, visualizer