Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người quan sát, dụng cụ để quan sát
    người hay tưởng tượng