Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visibleness /'vizəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất trông thấy được