Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng, hiển nhiên
  a patent lie
  một lời nói dối hiển nhiên
  it was patent to anyone that he disliked the idea
  mọi người đều thấy rõ ràng là nó không ưa ý kiến ấy
  Danh từ
  bằng sáng chế
  take out a patent to protect an invention
  được cấp bằng sáng chế để bảo hộ một phát minh
  quyền [do bằng] sáng chế [đưa lại]
  sáng chế được bảo hộ (do có bằng sáng chế)
  Tính từ
  được bằng sáng chế bảo hộ; có bằng sáng chế
  (thuộc ngữ) do một hãng riêng chế tạo, do một hãng riêng bán ra; riêng biệt
  patent medicine
  biệt dược
  Động từ
  được cấp bằng sáng chế về (một phát minh, một quy trình chế tạo…)

  * Các từ tương tự:
  patent leather, patent medicine, Patent of trade, patent office, Patent rights, patentability, patentable, patented, patentee