Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

observable /əb'zɜ:vəbl/  

  • Tính từ
    (thường làm thuộc ngữ)
    có thể quan sát thấy được; đáng kể
    an observable improvement
    một sự cải thiện đáng kể