Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-defined /,weldi'faind/  

  • Tính từ
    xác định rõ, dễ nhận ra
    well-defined limits
    giới hạn xác định rõ