Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lồi lên, nhô ra
  prominent cheek-bones
  xương gò má nhô cao lên; lưỡng quyền cao
  nổi rõ; dễ thấy
  the house is in a prominent position on the village green
  ngôi nhà ở một vị trí mổi rõ trên nền xanh lá cây của xóm làng
  nổi bật; quan trọng
  a prominent political figure
  một nhân vật chính trị nổi bật

  * Các từ tương tự:
  prominently