Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superficial /,su:pə'fi∫l/  /,sju:pə'fi∫l/

 • Tính từ
  ở bề mặt
  superficial wound
  vết thương bề mặt
  bề mặt, mới thoạt nhìn tưởng là
  a superficial similarity
  sự giống nhau khi mới thoạt nhìn
  nông cạn
  have only a superficial knowledge of the subject
  chỉ có kiến thức nông cạn về đề tài đó
  anh quá nông cạn để thưởng thức một tác phẩm văn học tầm cỡ ấy

  * Các từ tương tự:
  superficiality, superficially