Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vội vàng, gấp gáp
  write a few hurried lines
  viết vội vài hàng

  * Các từ tương tự:
  hurriedly