Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cuống cuồng; điên cuồng
  bố mẹ em bé cuống cuồng khi em không về nhà đúng giờ
  frantic with anger
  điên lên vì giận
  frantic activity
  hoạt động điên cuồng

  * Các từ tương tự:
  frantically