Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  bên, bên cạnh
  sit beside your sister
  hãy ngồi bên cạnh chị của bạn
  so với
  my work is poor beside yours
  bài của tôi so với anh thì kém hơn
  beside oneself [with something]
  không tự kiềm chế được (vì giận, mừng…)
  be beside oneself with joy
  mừng quýnh lên
  be beside oneself with rage
  giận điên người

  * Các từ tương tự:
  besides