Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gần, gần bên
    a nearby church
    nhà thờ gần bên