Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  in the vicinity [of something]
  ở vùng lân cận(nơi nào đó)
  there isn't a good school in the [immediate] vicinity
  ở vùng lân cận nơi này (ở quanh đây) không có một trường học nào tốt cả
  xấp xỉ, vào khoảng
  a population in the vicinity of 100,000
  dân số xấp xỉ 100.000